Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılacak? Uzman öğretmenlik müracaat kaideleri neler?

MEB, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulayacak. Öğretmenler, uzman öğretmen eğitim programına 1 Haziran ile 13 Haziran ortasında MEBBİS üzerinden müracaatta bulunabilecek. Öğretmenlik Meslek Basamakları Yazılı İmtihanı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için farklı ayrı olmak üzere ÖDSGM tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlik, adaylık devrinden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç meslek basamağına ayrılıyor. Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik programı başvurusu 1 Haziran – 10 Haziran tarihlerinde yapılacak. Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına nazaran uzman öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 tarihleri ortasında; Başöğretmenlik Eğitim Programına nazaran başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri ortasında Ulusal Eğitim Bakanlığı İşçisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kararları çerçevesinde uzaktan eğitim formülüyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK MÜRACAAT EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK İMTİHANI NE VAKİT?

Takvime nazaran eğitim programının müracaatları 01-10 Haziran 2022 tarihleri ortasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek.

19 Kasım 2022’de yapılacak yazılı imtihan müracaatları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri ortasında alınacak ve imtihan sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde kelam konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK İMTİHANI NASIL YAPILACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’ne nazaran öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı imtihanlar, yılda bir kez yapılacak. Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ait yaptığı değerlendirmede, “Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler birinci sefer müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde meslek yolu olarak tanımlayan ülkeler ortasına girmiş oldu. 60 yıllık hasret öğretmenlere mahsus bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz açısından bir birinci olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler sonucunda nihayetlendirilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim topluluğumuza iyi olsun” sözlerini kullandı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMINA MÜRACAAT NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında misyon yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına MEBBİS üzerinden müracaatta bulunacak.

Eğitim programına müracaatta bulunanların koşulları taşıyıp taşımadıkları vilayetlerde oluşturulan vilayet kıymetlendirme komitesi tarafından 01-13 Haziran 2022 tarihleri ortasında değerlendirilecektir

EĞİTİM PROGRAMINA MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi prestijiyle en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi prestijiyle uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler müracaatta bulunabilecektir. Uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanına müracaatta bulunacakların öğretmenlik yahut uzman öğretmenlik müddetlerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen yahut uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet müddetleri dikkate alınacaktır. Bu mühletlere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü hususunda belirlenen;

a) Bakanlık takımlarında öğretmen olarak misyonlu iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız müsaadeye ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik mühletleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen müddetler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında kontratlı öğretmenlikte geçen mühletler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci unsurlarında öngörülen müsaadelerin tamamı,

d) Vazifeden uzaklaştırma ve vazifeleri ile ilgili olsun yahut olmasın rastgele bir kabahatten tutuklanma yahut gözaltına alınma nedenleriyle fiilen vazife yapılmayan müddetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü hususunda sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

e) Özel okullarda öğretmen yahut yönetici, öteki özel öğretim kurumlarında ise öğretmen yahut öğretmenlik atama kaidesini taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet mühletleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu kararları kapsamında sendikal misyonları nedeniyle aylıksız müsaadeli sayılanların, bu kapsamdaki müsaade müddetleri,

g) Öğretmen olarak vazife yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri ortasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Öteki Kamu Vazifelilerinin Birtakım Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile tıpkı tarihler ortasında istifa sonucu vazifesinden ayrılanlardan tekrar öğretmenliğe atananların vazifelerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih ortasında geçen mühletleri,

ğ) Vekâlet ve süreksiz misyon mühletleri, de dâhil edilecektir.

ADAY ÖĞRETMENLİK MÜDDETİ NE KADAR?

Aday öğretmenlerin adaylık müddeti bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama misyonlarından oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim şurası kararıyla belirlenecek. Yetiştirme Programı, muhtaçlıklar doğrultusunda birebir tarzla güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zarurî olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak. Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık mühleti içinde atanma koşullarından rastgele birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda adaylık kıymetlendirme komitesince aday öğretmenlerin yetişme sürecinde yer alan eğitim ve uygulama vazifelerini yapıp yapmadığına ait yapılan değerlendirmede vazifeleri yerine getirmediği tespit edilenlerin misyonuna son verilecek ve bunlar üç yıl mühletle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

ÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MESLEK BASAMAĞI OLUŞTU

Öğretmenlik, adaylık periyodundan sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç meslek basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı imtihan müracaat tarihinin son günü prestijiyle öğretmenlikte adaylık dâhil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler müracaat yapabilecek. Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

YAZILI İMTİHANDAN MUAFİYET

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı imtihandan muaf tutulacak.

Özel okul öğretmenleri ile öteki kamu kurumunda çalışanlar, yazılı imtihana başvurabilecek.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında misyon yapan öğretmenlerden yahut uzman öğretmenlerden gerekli kuralları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı imtihana müracaat yapabilecek. Yazılı imtihanlara ait duyuru, imtihan tarihinden en az 6 ay evvel Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Duyuruda imtihana müracaat tarihi, imtihanların yapılacağı tarih, imtihan hususlarının tartıları, sorulacak soru sayısı ve puan bedeli ile merkez imtihan komitesince belirlenecek başka konulara yer verilecek. Yazılı imtihan, Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için farklı ayrı olmak üzere yılda bir sefer yapılacak. Bu imtihanlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı imtihan sonuçları, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için başka ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Özel öğretim kurumları ile başka kamu kurumlarında öğretmen olarak vazife yapanlardan uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık yahut başka kamu kurumlarının öğretmen takımlarına atananlar, misyona başlama tarihi prestijiyle uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak. Başka kamu kurumlarında misyon yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler, uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını haiz öğretmenler, bu unvanları kullanmaya devam edecekler. Uzman Öğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı kapsamı, içeriği ve öbür konular Bakanlıkça düzenlenecek. İHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.